Slide

Palvelut

Terapiapalvelut

Nuorten tuki- ja kriisikäynnit

Nuoruusikä on suurten muutosten aikaa, niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Huolet tai haasteet liittyvät usein sosiaalisiin suhteisiin, itsetuntoon, opiskeluista tuleviin paineisiin, mielialaan tai tunne-elämän vaikeuksiin. Tämä voi näkyä nuoren elämässä monenlaisina psyykkisinä vaikeuksina: ahdistuneisuutena, alakuloisuutena, masentuneisuutena, ärtyneisyytenä, päihteiden käyttönä tai koulunkäyntivaikeutena. Myös jokin kriisi, kuten esimerkiksi perheenjäsenen menetys, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kokemus tai kiusaamisen kokemus voivat olla laukaisevana tekijänä psyykkisten vaikeuksien kohdalla.

Lue lisää

Aikuisten tuki- ja kriisikäynnit

Kandelasta saat apua matalalla kynnyksellä elämän haastekohtiin ja erilaisiin psyykkisiin ongelmiin joko lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Voit esimerkiksi varata vain yhden tai muutaman tukikäynnin oman elämäntilanteesi selvittämiseksi ja mahdollisen jatkohoidon kartoittamiseksi. Voit yhdessä Kandelan ammattilaisen kanssa sopia tukikäynneistä myös pidemmälläkin aikavälillä.

Lue lisää

Pariterapia

Pariterapian tavoitteena on auttaa pariskuntia löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja parisuhteen vaikeuksiin, joita voivat olla esimerkiksi uskottomuus, erotilanteet, vuorovaikutusongelmat, seksuaalisuuteen liittyvät haasteet sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet. Vaikeudet voivat olla myös puolisoiden yksilöinä kokemia ongelmia.  Terapeutti antaa mahdollisuuden avoimeen ja turvalliseen keskusteluun pariskuntien välillä.

Lue lisää

Perheterapia

Perheitä on monenlaisia – ydinperheiden lisäksi Kandela auttaa myös sateenkaariperheitä ja uusperheitä yhdenvertaisesti. Perheterapiaan hakeutumisen syynä voi olla esimerkiksi lapsen syntymä, lasten kasvattaminen, haasteet nuoruusikäisen kanssa, vanhempien väliset suhteet, perheenjäsenen vakava sairastuminen tai kuolema. Perheterapiaan voi hakeutua koko perhe tai perheen yksittäiset jäsenet eri kokoonpanoilla.

Lue lisää

Nuorten psykoterapia

Kandela tarjoaa psykoterapiaa 16 – 29 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Psykoterapiassa on mahdollista käsitellä vaikeita kokemuksia luottamuksellisesti ja löytää niihin ratkaisuja.

Lue lisää

Aikuisten psykoterapia

Kandela tarjoaa psykoterapiapalveluita kaiken ikäisille aikuisille elämäntilanteesta riippumatta. Psykoterapiassa käytämme tarvittaessa menetelmiä, kuten erilaisia helpottavia harjoitteita, jotta oireita tuottavia toimintatapoja voidaan tunnistaa ja muuttaa. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia ratkaista ongelmia itse.

Lue lisää

Taideterapia

Taideterapia on taiteellista itseilmaisua hyödyntävä terapiamuoto. Välineenä voidaan käyttää monia taiteen muotoja kuten musiikkia, tanssia, teatteria ja kuvataiteita. Taideterapia sopii kaikille ihmisille, eikä siinä edellytetä taiteellista osaamista. Myös erityisryhmät, joille kielellinen itseilmaisu on hankalaa, voivat hyötyä taideterapioista. Kandelan palveluihin kuuluu musiikkiterapia, tanssi- ja liiketerapia sekä kuvataideterapia.

Lue lisää

Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeisessä terapiassa korostetaan yksilön voimavaroja ja terapian pääpaino on nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä menneisyyden sijaan. Osa Kandelan ratkaisukeskeisistä terapeuteista ovat Valviran laillistamia terapeutteja. Paikkakuntakohtaisista tiedoista löydät terapeuttien pätevyydet.

Lue lisää

Seksuaaliterapia

Seksuaalisuus on merkittävä osa ihmisyyttä ja jokaisen omaa persoonaa. Erilaiset elämänkriisit tai vaikeat kokemukset ja ajanjaksot voivat haastaa seksuaalisuuden toteuttamista, mikä kuormittaa omaa jaksamista. Seksuaaliterapeutin vastaanotolla voi turvallisesti ja luottamuksellisesti pohtia omaan seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja pulmia. Vastaanotolle voi tulla yksin tai kumppanin kanssa. Iällä, seksuaalisella suuntautumisella tai sukupuolella ei ole väliä.

Lue lisää

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on seksuaalisuuteen liittyvää neuvontaa, tiedon jakamista ja ohjausta. Seksuaalineuvonnan tarkoituksena on tarjota tilaisuus keskustella seksuaalisuuteen, seksiin, sukupuolisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, sekä yhdessä asiakkaan kanssa pohtia ratkaisuja mahdolliseen ongelmaan.

Lue lisää

Työyhteisöpalvelut

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Lue lisää

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelija auttaa työyhteisökonfliktissa riidan osapuolia löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun, vaan toimii välittäjänä ja tukena siihen, että riidan osapuolet yhdessä ratkaisevat tilanteen.

Lue lisää