Slide

Palvelut

Terapiapalvelut

Aikuisten psykoterapia

Kandela tarjoaa psykoterapiapalveluita kaiken ikäisille aikuisille elämäntilanteesta riippumatta. Psykoterapiassa käytämme tarvittaessa menetelmiä, kuten erilaisia helpottavia harjoitteita, jotta oireita tuottavia toimintatapoja voidaan tunnistaa ja muuttaa. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia ratkaista ongelmia itse.

Lue lisää

Nuorten psykoterapia

Kandela tarjoaa psykoterapiaa 16 – 29 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Psykoterapiassa on mahdollista käsitellä vaikeita kokemuksia luottamuksellisesti ja löytää niihin ratkaisuja.

Lue lisää

Pariterapia

Pariterapian tavoitteena on auttaa pariskuntia löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja parisuhteen vaikeuksiin, joita voivat olla esimerkiksi uskottomuus, erotilanteet, vuorovaikutusongelmat, seksuaalisuuteen liittyvät haasteet sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet. Vaikeudet voivat olla myös puolisoiden yksilöinä kokemia ongelmia.  Terapeutti antaa mahdollisuuden avoimeen ja turvalliseen keskusteluun pariskuntien välillä.

Lue lisää

Perheterapia

Perheitä on monenlaisia – ydinperheiden lisäksi Kandela auttaa myös sateenkaariperheitä ja uusperheitä yhdenvertaisesti. Perheterapiaan hakeutumisen syynä voi olla esimerkiksi lapsen syntymä, lasten kasvattaminen, haasteet nuoruusikäisen kanssa, vanhempien väliset suhteet, perheenjäsenen vakava sairastuminen tai kuolema. Perheterapiaan voi hakeutua koko perhe tai perheen yksittäiset jäsenet eri kokoonpanoilla.

Lue lisää

Aikuisten tuki- ja kriisikäynnit

Kandelasta saat apua matalalla kynnyksellä elämän haastekohtiin ja erilaisiin psyykkisiin ongelmiin joko lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Voit esimerkiksi varata vain yhden tai muutaman tukikäynnin oman elämäntilanteesi selvittämiseksi ja mahdollisen jatkohoidon kartoittamiseksi. Voit yhdessä Kandelan ammattilaisen kanssa sopia tukikäynneistä myös pidemmälläkin aikavälillä.

Lue lisää

Nuorten tuki- ja kriisikäynnit

Nuoruusikä on suurten muutosten aikaa, niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Huolet tai haasteet liittyvät usein sosiaalisiin suhteisiin, itsetuntoon, opiskeluista tuleviin paineisiin, mielialaan tai tunne-elämän vaikeuksiin. Tämä voi näkyä nuoren elämässä monenlaisina psyykkisinä vaikeuksina: ahdistuneisuutena, alakuloisuutena, masentuneisuutena, ärtyneisyytenä, päihteiden käyttönä tai koulunkäyntivaikeutena. Myös jokin kriisi, kuten esimerkiksi perheenjäsenen menetys, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kokemus tai kiusaamisen kokemus voivat olla laukaisevana tekijänä psyykkisten vaikeuksien kohdalla.

Lue lisää

Lyhytterapia

Lyhytterapeuttinen työskentely on yleensä omakustanteista apua erilaisiin elämäntilanteisiin ja pulmakohtiin. Tapaamisissa käytetään terapeuttisia menetelmiä, ja yleensä työskentely kohdistuu johonkin yhdessä sovittuun ongelmaan tai aihealueeseen.  Lyhytterapia kestää harvoin yli 20 kertaa, ja joskus jo parikin tapaamista auttaa löytämään uusia näkökulmia, ja on riittävä. Lyhytterapia sopii silloin, jos haluat kokeilla sopiiko keskusteluapu sinulle, tai toivot nopeasti apua ja lyhyen prosessin. Lyhytterapia on havaittu tehokkaaksi menetelmäksi monissa tutkimuksissa ja se sopii kaikineikäisille. Lyhytterapeuttisessa työskentelyssä toteutuu vuorovaikutuksellisuus, keskustelu ja luottamuksellisuus.

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivisessa lyhytterapiassa tapaamisia on yleensä 4-20 kertaa, sopimuksen mukaan terapia voi kestää myös pidempään. Lyhytterapiassa keskitytään muutamaan asiaan, jotka asiakas valitsee. Terapeuttisen keskusteluavun tavoitteena on saavuttaa asetetut tavoitteet siten, että asiakas toimii aktiivisessa roolissa yhdessä terapeutin kanssa.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla, että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden sekä sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille.

Kuvataideterapia

Taideterapia on taiteellista itseilmaisua hyödyntävä terapiamuoto. Välineenä voidaan käyttää monia taiteen muotoja kuten musiikkia, tanssia, teatteria ja kuvataiteita. Taideterapia sopii kaikille ihmisille, eikä siinä edellytetä taiteellista osaamista. Myös erityisryhmät, joille kielellinen itseilmaisu on hankalaa, voivat hyötyä taideterapioista.

Vanhempain ohjaus

Vanhempien ohjauskäynneillä voidaan käsitellä laajasti vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhemman oma jaksaminen, kasvatukselliset haasteet tai lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen liittyvät kysymykset. Kun nuorelle myönnetään psykoterapia Kelan kuntoutuksena, kuuluu niihin usein omia käyntejä myös vanhemmalle. Vanhemmat voivat sopia nuoren oman psykoterapeutin kanssa, onko vanhempia ja nuorta tapaava henkilö sama. Tapaamisia voidaan järjestää yhdessä ja/ tai erikseen nuoren kanssa.

Lue lisää

Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeisessä terapiassa korostetaan yksilön voimavaroja ja terapian pääpaino on nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä menneisyyden sijaan. Osa Kandelan ratkaisukeskeisistä terapeuteista ovat Valviran laillistamia terapeutteja. Paikkakuntakohtaisista tiedoista löydät terapeuttien pätevyydet.

Lue lisää

Työyhteisöpalvelut

Miten hakeudun työyhteisö/työnohjauksen palveluihin Kandela Oulussa?

Työyhteisöpalveluiden asiantuntijat löytyvät Kandela Oulun asiantuntijakuvauksista. Voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijaan sähköpostitse sopiaksesi tutustumiskäynnin. Voit olla myös yhteydessä infooulu@kandela.fi, josta saat lisätietoja ja apua sopivan työnohjaajan löytämiseksi. Tästä osoitteesta on mahdollista pyytää tarjousta mm. prosessikonsultaatiosta ja työyhteisösovittelusta.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Lue lisää

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelija auttaa työyhteisökonfliktissa riidan osapuolia löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun, vaan toimii välittäjänä ja tukena siihen, että riidan osapuolet yhdessä ratkaisevat tilanteen.

Lue lisää

Prosessikonsultaatio

Prosessikonsultaatio on filosofia ja asenne tai lähestymistapa auttamisprosessiin – ei siis pelkkä työskentelymenetelmä. Työelämän kehittämisessä prosessikonsultin kumppanina voi olla niin yksilö, ryhmä, työyhteisö kuin koko organisaatio. Käytännön toimintana prosessikonsultaatio voi sisältää johdon ja prosessikonsultin välisiä sparrauskeskusteluja, työyhteisön kehittämistyöpajoja tai ryhmän fasilitointia. Keinot sovitaan asiakkaan kanssa aina räätälöidysti pulmatilanne ja kehittämisresurssit huomioiden.

Lue lisää

Coaching

Coaching

Life Coach -valmennuksessa selvität mukavalla ja helpolla tavalla kuka sinä olet ja mitä elämältäsi haluat. Erilaisten kysymysten ja mielenkiintoisten harjoitusten avulla sinä tulet itse oivaltamaan olennaisen. Valmennuksessa selkiytät tavoitteesi ja rakennat itsellesi sopivan toimintasuunnitelman kohti haluttua muutosta. Life Couch-valmennus ei ole terapiaa, vaikka sillä on hyvinvointia parantavia vaikutuksia. Itsevarmuutesi, energiatasosi ja onnellisuutesi lisääntyvät.  Etenet pienin askelin ja opit ohjaamaan itseäsi ja luottamaan itseesi. On hyvin voimaannuttavaa oivaltaa jokin asia itse.